PAYSMED - PAYS.DOC - Osservatorio - CATALOGNA

Osservatorio - CATALOGNA

Superficie territoriale ha 3.210.654
Alta montagna ha 1.476.901
Bassa montagna e pianura ha 1.733.753
Superficie urbanizzata ha 200.000
Popolazione residente hab 7.364.078

Situada a l’extrem nord-occidental del mar Mediterrani, Catalunya és un país petit, amb poc més de 30.000 km2 i un territori predominantment muntanyós que presenta una gran diversitat de formes i relleus. 

El sistema pirinenc (Pirineus i Prepirineus) ocupa prop una tercera part del país. La resta està formada per muntanyes mitjanes i baixes que, a part de la Depressió central, a penes deixen algunes petites planes. En aquest territori, els cursos fluvials tenen unes dimensions modestes i uns cabals escassos o exigus. Tanmateix, aquest rius i les seves valls riberenques tan tingut un important paper al llarg de la història, perquè han facilitat la comunicació i perquè han concentrat el poblament i l’activitat econòmica a les seves vores.

L’important desenvolupament costaner i la proximitat de les terres al mar permeten definir el paisatge de Catalunya com a plenament mediterrani. L’acció de les aigües i dels altres agents atmosfèrics sobre un territori tant complex com el català han conformat una gran varietat d’ambients biogeogràfics que s’expressen en una notable diversitat paisatgística.

A la diversitat de paisatges naturals s’hi ha sobreposat l’acció humana. D’una manera o d’una altra, la pràctica totalitat del territori de Catalunya posa de manifest l’impacte de la societat humana en el medi natural; tots els paisatges catalans són paisatges humanitzats. La matriu agro-silvo-pastoral és encara un tret dominant de bona part dels paisatges catalans, si bé la presència de les activitats urbanes i periurbanes esdevé un tret amb una presència creixent.

Al conjunt de Catalunya es poden diferenciar més de 174 unitats de paisatge, amb variacions que van des de matisos fins a contrastos importants. A poca distància de paisatges urbans contemporanis es troben paisatges agraris tradicionals. I, a prop de paisatges agraris seculars es troben paisatges industrials de notable interès patrimonial.  També el litoral presenta contrastos paisatgístics importants, amb sectors intensament urbanitzats al costat d’àrees encara verges i amb costes abruptes no gaire lluny de llargues platges sorrenques i zones deltaiques